НРД 2020-2022


Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022

Типов договор за изпълнение на високоспециализирани медико-диагностични изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ по чл. 223б от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г., в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-3 от 28 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г.)

Типови договори по „Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г.)"

Типов договор за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 59, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 година

Типови договори за оказване на извънболнична медицинска помощ и КДН с НЗОК по чл.59, ал.1 от ЗЗО, в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 година

Типови заявления за сключване на договори с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ през 2020 година

Типови заявления за сключване на договори с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ през 2020 година