БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната. Поради липса на министерство на здравеопазването по това време, БЛС дори определя здравната политика.

Първият председател на БЛС е д-р Димитър Моллов. През периода до 1947г. се приемат много важни правила за практикуването на лекарската професия, морално - етични норми и финансови взаимоотношения между лекар и пациент. Членството в този период е било задължително.

През 1947 г. БЛС е закрит от новата комунистическа власт, имотите, които е притежавал биват иззети, а активистите му стават обект на различни преследвания. Във времето, когато съюзът не съществува властите нанасят огромни вреди върху лекарското съсловие, като превръщат лекаря от свободна творческа личност в държавен служител на най-ниското стъпало на социалната стълбица. Следва и премахването на частната практика през 1971г. През тези години лекарското съсловие не членува в професионално – съсловна организация, а е част от т.нар. профсъюз на здравните работници – казионна организация обслужваща властта. Още след демократичните промени през 1989 г. започва постепенното обединяване на гилдията, създават се самостоятелни 28 регионални дружества, които стават основата за възстановяване на БЛС в национален мащаб. В началото на 1990г. БЛС е възстановен и проф. Д-р Иван Киров е първият избран лидер на 27-ия Възстановителен събор. Първоначално са избрани временни подпредседатели - проф.д-р Димитър Радонов (имал смелостта публично да се изкаже в подкрепа на възстановяването на БЛС още по време на тоталитарния режим), д-р Триас Мавроматис и д-р Емил Пейчев. През ноември 1990 г. са избрани други зам. председатели – д-р Иван В.Иванов, доц. д-р Милан Миланов и д-р Атанас Щерев. Две години по – късно, за председател на БЛС е издигнат хирургът от ИСУЛ д-р Димитър Игнатов. Той е начело на БЛС общо 10 години (1992 - 2002). По време на поредните мандати зам. председатели са били д-р Антон Въжаров, д-р Драго Желев, д-р Илко Семерджиев, д-р Петко Касабов, д-р Милан Миланов и д-р Андрей Кехайов. През този период лекарите и стоматолозите членуват в единна организация, регистрирана по Закона за лицата и семействата.

Легитимирането на БЛС като самостоятелна законова организация става след приемането на ЗСОЛС през 1999г. Съгласно ЗСОЛС се създават съсловни организации на лекарите и стоматолозите - Български лекарски съюз (БЛС) и Съюз на стоматолозите в България (ССБ), уреждат се устройството, организацията и дейността им, условията за упражняване на лекарската и стоматологичната професия и отговорността за нарушаване на професионалната етика. Със закона се приема, че всички лекари и стоматолози, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно ССБ. Тези съюзи изготвят Кодекс за професионална етика на лекарите, съответно на стоматолозите, упражняват контрол по спазването им, както и налагат санкции, предвидени в този закон. Уредено е членството в БЛС и ССБ, което възниква с вписването в регистъра на съответната съсловна районна колегия. Посочени са и обстоятелствата, които се вписват в съответния регистър. Предвидено е, че лекарите и стоматолозите носят отговорност за извършените от тях нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения. Определени са и съответни наказания. Регламентирано е и задължение на Министерския съвет, областните управители и общините в определен срок да предоставят на БЛС и ССБ, държавна или общинска собственост, необходима за осъществяване на дейността им. В заключение е прието, че Българският лекарски съюз е правоприемник на Българския лекарски съюз, създаден през 1901 г., а Съюзът на стоматолозите в България е приемник на Българския зъболекарски съюз от 1905 г. Този закон се счита за най-големия успех на тогавашното ръководство на Съюза, защото той фактически извежда организацията на едно високо ниво и я превръща в институция с нов облик и правомощия.

Освен председател на БЛС, д-р Д. Игнатов е и депутат в Народното събрание. На редовния отчетно – изборен събор през април 2002 г.в Слънчев бряг, делегатите приемат нов текст в Устава, според който депутати не могат да се кандидатират за ръководните органи на Съюза. Така за нов председател е избран д-р Андрей Кехайов – работил като хирург в гр.Рудозем, със собствен частен бизнес в сферата на търговията с петрол, печатарски услуги и хотелиерство. Той е и бивш председател на РЛК Смолян, както и зам. – председател на БЛС. За негови заместници са избрани д-р Георги Сакакушев от Пловдив / съдов хирург/ и д-р Иван Гълъбов от Варна / педиатър/.

Първият мандат на УС под председателството на д-р А.Кехайов завършва през 2005 г. и на проведения през 2005 г. в София редовен отчетно – изборен събор, д-р Кехайов е преизбран за председател, без да има алтернативни кандидатури. Негови заместници са д-р Георги Сакакушев и д-р Цветан Райчинов от Русе / гинеколог/. След въвеждането на здравното осигуряване, БЛС по закон е приет за договорен партньор представляващ интересите на лекарите. До 2006г. съюзът има изключително важна роля в изработването на Националния рамков договор, която постепенно е ограничена след направени законови поправки от тогавашното парламентарно мнозинство.

През 2008г. ръководството не спазва Устава и ЗСОЛЛДМ и повече от 6 месеца след изтичане на мандата отказва да свика редовен събор за избор на нови ръководни органи, въпреки искането на три четвърти от районни колегии. Това налага промяна в ЗСОЛЛДМ. Допълва се текст, според който, ако събор не се свика в определените срокове, то той се насрочва от министъра на здравеопазването. Поправката е гласувана единодушно в парламента. Така министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, задължен от Народното събрание да определи датата на събора, издава заповед, с която свиква редовен отчетно – изборен събор на БЛС на 9-11 януари 2009 г. в София. На провеждането му присъстват лекари от цялата страна и с абсолютен кворум е избрано ново ръководство на съюза с председател д-р Божидар Нанев, лекар с три хирургически специалности, от Варна. Зам. председатели са д-р Цветан Райчинов и д-р Стефан Константинов от Кюстендил / гинеколог/. На 18-21 януари 2009 г. д-р Андрей Кехайов свиква алтернативен събор в гр.Сандански, където поради символично присъствие на лекари съборът не може да се легитимира като законен. На него е представен отчет за изминалия мандат и поради липса на кворум форумът е закрит. Междувременно последва признаване на новоизбраното ръководство на БЛС от всички официални институции – Народно събрание, парламентарно представени партии, Министерство на здравеопазването, Национална здравно – осигурителна каса, международни организации, в които БЛС членува.

На 27 юли 2009 г. Парламентът гласува първия кабинет на премиера Бойко Борисов, а за министър на здравеопазването бе избран тогавашния председател на Българския лекарски съюз д-р Божидар Нанев. На 17 октомври 2009 г. 47-ят Извънреден отчетно-изборен събор избра за председател на съсловната организация д-р Цветан Райчинов – акушер-гинеколог от Русе, дотогава зам.-председател на БЛС. На 6 октомври 2010 г. зам.председателят на БЛС д-р Ст.Константинов беше избран за министър на здравеопазването, след смяна на проф.Анна-Мария Борисова. Неговото място беше заето от д-р Юлиян Йорданов, който спечели избора на проведения 51 –ви извънреден Събор на БЛС.

Основните задачи, по които Съюзът работи усилено, са проблемите на професионалната етика.В осъществяването им участват големи екипи от представители на научната медицинска общност, експерти, известни български лекари-специалисти.

Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са интереси и на цялото общество - тревожи се от липсата на политическа воля която да изведе до край здравната реформа, безпокои се от липсата на ясна стратегия за развитието на здравеопазването в България, както и от големия брой български лекари, избрали да продължат професионалната си реализация в чужбина. Това предпоставя редица срещи, разговори, дискусии с министерството на здравеопазването, с едноименната парламентарна комисия, с научни и обществени организации, както и изготвянето на проекти за промени в съществуващите закони за съсловните организации, закона за здравето, закона за лечебните заведения и др. Чрез добрите контакти, изградени с международните организации, чийто член е БЛС, се изучава чуждестранният опит в областта на управление на здравеопазването, търсят се практиките на лекарските камари в системата на продължаващото обучение и квалификация, изработване на правилата за добра практика и остойностяване на медицинския труд. Това са и приоритетите, по които организацията работи в рамките на мандата на ръководството до март 2012 г.

На 9-11 март 2012 г. се проведе 54-ия отчетно - изборен събор на БЛС. С вота на 2/3 от делегатите беше преизбран председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. Единодушно бяха преизбрани и двамата заместник – председатели д-р Юлиян Йорданов и д-р Георги Ставракев, както и главният секретар д-р Димитър Ленков. Етичната комисия беше оглавена от д-р Петко Загорчев / Шумен /, а Контролната комисия - от доц. д-р Любомир Алексиев / ВМА-София /. По този начин висшият форум на Съюза гласува доверие на ръководството си за още един тригодишен мандат.

На 8 май 2015 г. се проведе 63-ят редовен отчетно - изборен събор на БЛС. За председател на БЛС беше избран д-р Венцислав Грозев, двама заместник – председатели - проф.д-р Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова, както и главният секретар д-р Стоян Борисов. Етичната комисия е оглавена от д-р Петко Загорчев, а Контролната комисия - от доц. д-р Стоян Сопотенски. За първи път бе гласуван и председател на Акредитационния съвет, като нова структура, свързана с продължаващото обучение. За негов председател бе избран д-р Юлиан Йорданов.

От 8-10 юни 2018 г. се проведе 68-ят редовен отчетно - изборен събор на БЛС. За председател на БЛС беше избран д-р Иван Маджаров, двама заместник – председатели - проф.д-р Николай Габровски и д-р Николай Брънзалов, както и главният секретар д-р Стоян Борисов. Етичната комисия е оглавена от д-р Юлия Бянкова, а Контролната комисия - от доц. д-р Стоян Сопотенски.


БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ-град БУРГАС е създаден през 1990г. и оттогава насам защитава интересите на лекарското съсловие в града и региона. В регионалната лекарска колегия членуват лекарите от Бургаска област.

Признание за Бургаската колегия бе избирането на д-р Мануелян за председател на комисията по етика към БЛС както и участието му в подготовката и подписването на три рамкови договора.